Colofon

Deze internetpagina wordt geëxploiteerd door

Risto Vending GmbH

Zum Schlahn 12

51709 Marienheide

Telefon: +49 (0) 2264 - 200 99 50

www.risto-vending.com

eMail: info@risto-vending.com

Btw-identificatienummer conform § 27 a wet op btw:

DE 296445811

General Manager: Klaus Risto

Opmerking over de aansprakelijkheid:

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte pagina‘s zijn uitsluitend diens exploitanten verantwoordelijk.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen van de pagina of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Auteurs- en kentekenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf opgestelde grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merk- en producttekens zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het telkens geldig kentekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende ingevoerde eigenaars. Alleen op basis van de loutere benoeming kan geen besluit worden getrokken dat merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn! De copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de auteur niet toegestaan.

Rechtswerkzaamheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet als onderdeel van het internetaanbod worden gezien, vanaf waaruit naar deze pagina werd verwezen. Zoverre onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst met de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen, blijven de overige onderdelen van het document in hun inhoud en geldigheid onveranderd van kracht.

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een overzicht

Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht van wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie omtrent het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die vermeld staat onder deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Deze contactgegevens kunt u in het colofon van deze website vinden.

Hoe registreren we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch tijdens het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een beschikbaarstelling van de website zonder storingen te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u betreffende uw gegevens?

U hebt steeds het recht gratis inlichtingen te ontvangen omtrent herkomst, ontvanger en doeleinde van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te eisen dat deze gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Hiervoor, alsook voor verdere vragen omtrent het thema privacybescherming, kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in het colofon. Verder hebt u het recht klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hieromtrent vindt u in de privacyverklaring onder 'Recht op beperking van de verwerking'.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt normaliter anoniem; surfgedrag kan niet worden teruggebracht op uw persoon.

U kunt deze analyse herroepen of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie bij deze tools en uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

Privacy

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften, alsook deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, dan worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De aanwezige privacyverklaring verklaart welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze verklaren ook hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij maken u erop attent dat online gegevensoverdracht (bijv. bij communicatie via e-mail) soms onveilig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Instructie inzake verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Risto Vending GmbH

Zum Schlahn 12

51709 Marienheide

Telefon: +49 (0) 22 64 - 200 99 50

E-Mail: info@risto-vending.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over het doel en middelen van de verwerking van de persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres o.a.) beslist.

Herroeping van uw goedkeuring voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel met uw uitdrukkelijke goedkeuring mogelijk. U kunt een reeds verleende goedkeuring steeds herroepen. Daartoe volstaat pro forma mededeling via mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gebeurde gegevensverwerking blijft door de herroeping onveranderd van kracht.

Herroepingsrecht tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen, alsook tegen rechtstreekse reclame (art. EU-GDPR)

Als de gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 let e of f GDPR gebeurt, dan hebt u steeds het recht, uit redenen, die ontstaan uit uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar in te dienen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen beruste profiling. De betreffende rechtsgrond waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar indient, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende beschermende redenen aantonen voor de verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden overtreffen of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken (herroeping volgens art. 21 lid. 1 GDPR).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan hebt u het recht steeds bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclamevoering in te dienen; dit geldt ook voor de profiling, zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Als u bezwaar indient, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor directe reclame gebruikt (herroeping conform art. 21 lid. 2 GDPR).

Recht op klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben de betrokkenen recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van hun gebruikelijke verblijf, hun werkplaats of de plek van de plaats van de vermoedelijke schending. Het recht klacht in te dienen bestaat ongeacht andere beheersrechtelijke of rechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht gegevens die we op basis van uw goedkeuring of door vervullen van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde persoon in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Zoverre u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit enkel zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als paginabeheerder zendt, een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser van 'http://' naar 'https://' wisselt en aan het symbool van het slot in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overhandigt, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkering, wissen en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen steeds het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doeleinde van de gegevensverwerking en evt. recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor, alsook voor verdere vragen omtrent het thema persoonsgegevens, kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in het colofon.

Recht op beperken van de verwerking

U hebt het recht om het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in onderstaande gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens bestrijdt, hebben we normaliter tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht te eisen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, dan kunt u in plaats van te wissen de beperking van de gegevensverwerking verlangen. Als we uw persoonsgebonden gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van rechtsaanspraken nodig hebt, hebt u het recht, in plaats van te wissen, de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te verlangen.
 • Als u een herroeping volgens art. 21 lid 1 GDPR hebt ingediend, dan moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wier belangen overwegen, hebt u het recht te eisen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van hun opslag, enkel met uw goedkeuring of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten ook geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies op de hoogte wordt gebracht en cookies enkel in afzonderlijk geval toestaat, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit, alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) vereist zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 let. f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang aan het opslaan van cookies voor het technische storingsvrij en geoptimaliseerd beschikbaar stellen van zijn diensten. Zoverre andere cookies (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostname van de computer die toegang wil verkrijgen
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Het registreren van deze gegevens gebeurt op basis van art: 6 lid 1 let f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang in de technische storingsvrije weergave en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de server-log-files worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen laat geworden, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder uw goedkeuring door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw goedkeuring (art. 6 lid 1 let a GDPR). U kunt deze goedkeuring steeds herroepen. Daartoe volstaat pro forma mededeling via mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gebeurde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onveranderd van kracht.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u van ons verlangt deze te wissen, u uw goedkeuring om op te slaan herroept of het doel voor de gegevensopslag ontbreekt (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven hiervan onaangetast.

Aanvraag via e-mail, telefoon of telefax

Als u met ons via e-mail, telefoon of telefax contact opneemt, dan wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit ontstane persoonsgebonden gegevens (naam, aanvraag) voor de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven we niet zonder uw goedkeuring door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 let b GDPR, zoverre uw aanvraag met het vervullen van een contract samenhangt of het uitvoeren van voorcontractuele maatregelen vereist is. In alle andere gevallen berust de verwerking op uw goedkeuring (art. 6 lid 1 let a GDPR) en/of op onze rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 let f GDPR) aangezien we een rechtmatig belang aan de efficiënte bewerking van de aan ons gerichte aanvragen hebben.

De door u aan ons via contactaanvragen verzonden gegevens blijven bij ons, tot u van ons verlangt deze te wissen, u uw goedkeuring om op te slaan herroept of het doel voor de gegevensopslag ontbreekt (bijv. na afgesloten bewerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven hiervan onaangetast.

4. Plugins en Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website gebruikt plugins van de website YouTube. Beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie omtrent de bezoekers op deze website opslaat, alvorens deze de video bekijkt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide privacymodus niet verplicht uitgesloten. Zo maakt YouTube - onafhankelijk daarvan of u een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina‘s u bezocht heeft. Als u in uw YouTube-account ingelogd bent, maakt YouTube u mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. U kunt dit verhinderen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers aan onze website krijgen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te registreren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot bedrog te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze wist.

Eventueel kunnen na de start van een YouTube-video meer gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd waarop we geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van ons online aanbod. Dit geeft een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 let f GDPR weer. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklarig ervan op: Google Privacy Policy.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps.

Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Om de functies van Google Maps te gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter aan een server van Google in Amerika doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van ons online aanbod en op een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit geeft een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 let f GDPR weer. Meer informatie omtrent de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: Google Privacy Policy.Google Privacy Policy.

Quelle: https://www.e-recht24.de

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De daaruit verkregen gegevens worden gebruikt om onze website, alsook reclamemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst, die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) wordt bediend en beschikbaar gesteld. Google verwerkt de gegevens omtrent het gebruik van de website in onze opdracht en verplicht zich contractueel tot maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden o.a. volgende gegevens geregistreerd:

 • Bezochte pagina's
 • Bestellingen incl. de omzet en de bestelde producten
 • Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld clicks, scrollgedrag en verblijfduur)
 • Uw benaderde standplaats (land en stad)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen eenduidige toewijzing mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetaanbieder, eindapparaat en beeldschermresolutie.
 • Herkomstbron van uw bezoek (d.w.z. via welke website resp. via welk reclamemiddel u bij ons bent gekomen). Deze gegevens worden aan een server door Google in Amerika doorgegeven. Google let daarbij op de privacybepalingen van de 'EU-US Privacy Shield' - overeenkomst.

Google Analytics slaat cookies in uw webbrowser op gedurende twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies hebben een los bepaald user-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kan worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met het los aangemaakte user-ID opgeslagen wat de beoordeling van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gegevens met betrekking tot de gebruiker worden automatisch na 14 maanden gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm opgeslagen.

Als u niet akkoord gaat met het registeren, dan kunt u dit tegengaan met de eenmalige installatie van de browser-add-ons om Google Analytics te deactiveren.

Google Analytics deactiveren

Bron: traffic3.net

Gebruik van Google remarketing

We gebruiken bovendien de remarketing-functie van Google. Daardoor kunnen we u op geschikte reclameplaatsen op andere websites gepersonaliseerde reclame laten zien, die is gebaseerd op welke interesses u op onze website hebt getoond.

Meer informatie daaromtrent vindt u in de privacyverklaring van Google. U kunt reclame gebaseerd op interesses uitschakelen door deze Browser-plugin te installeren.

Gebruik van SalesViewer®-technologie:

Op deze website worden gegevens voor marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen met behulp van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f AVG).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die wordt gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en dienovereenkomstig te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-herberekende eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden direct gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplicht.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door te klikken op deze link om u af te melden voor toekomstige verzameling door SalesViewer® op deze website belemmeren. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Kontaktieren Sie uns